Lloc de treball de Secretari de l’Ajuntament de Vacarisses

L’Ajuntament de Vacarisses té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretari per tal de cobrir una baixa per incapacitat temporal, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 de Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional establer als articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretari de l’Ajuntament de Vacarisses