test

Posada en marxa del servei d’informació de mobilitat d’habilitats per a l’administració local

El Col·legi ha aprovat posar en marxa el Servei d’Informació de Mobilitat d’Habilitats per a l’Administració Local (SIMHAL).

Aquest servei té com a objectiu la creació i dinamització d’una borsa de vacants de llocs de treball per a Funcionaris d’Habilitació Nacional (FHN) a les Corporacions Locals, amb la possibilitat de ser cobertes mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació.

Estructura:

Aquest servei presenta dues parts clarament diferenciades que seran coordinades:

En primer lloc, es refereix a la demanda d’habilitats nacionals per part de les corporacions locals, amb l’objectiu de cobrir les vacants de llocs de treball mitjançant comissió de serveis, acumulació o nomenament provisional.

En segon lloc, es refereix a l’oferta d’habilitats nacionals que busquen cobrir aquest tipus de vacants.

Necessitats de col·laboració:

Les persones que coneguin la existència de vacants susceptibles de ser cobertes per aquestes fórmules de provisió haurien d’informar al CSITAL. Aquesta informació podrà ser comunicada mitjançant el coordinador, grups de WhatsApp o a través de la intranet del web Corporatiu que posarem a disposició en breu.

D’altra banda, els habilitats nacionals haurien de notificar al CSITAL la seva disposició per cobrir les vacants amb la forma de provisió corresponent.

Servei:

El Coordinador del CSITAL serà l’encarregat de canalitzar i fer el seguiment de les demandes de les Administracions Locals respecte a les ofertes que puguin presentar els i les FHN, facilitant la informació i posant en contacte els i les interessades.

Es fomenta activament l’ús d’aquest Servei amb l’objectiu de generar una col·laboració més àgil i facilitar la provisió dels llocs de treball entre tots/es els Col·legiats/des.

 

Comunicat en PDF: SIMHAL