test

Publicada la relació d’aspirants que han aprovat les proves selectives per a l’accés, pel sistema general d’accés lliure, a la subescala de Intervenció-Tresoreria, categoría d’entrada, de l’escala de FHN

Orden TDF/163/2024, de 8 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. BOE núm. 49 de 24.02.2024).

Més informació: Publicada la relació d’aspirants que han aprovat les proves selectives per a l’accés, pel sistema general d’accés lliure, a la subescala de Intervenció-Tresoreria, categoría d’entrada, de l’escala de FHN