Lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

L’Ajuntament del Prat de Llobregat té la necessitat de cobrir amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball d’Intervenció, per incapacitat temporal de la titular, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb els procediments de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació establerts als articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament del Prat de Llobregat