Lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Soses

Per Decret d’alcaldia 106/2024 de 21 de març s’han aprovat les bases reguladores i convocatòria per la provisió no definitiva del lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Soses que transcrites literalment diuen:

Més informació: Lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Soses