Lloc de treball de secretaria intervenció de l’ajuntament de Massanes

L’Ajuntament de Massanes té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria- Intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, actualment proveït mitjançant nomenament accidental, ates que la persona que actualment ocupa el lloc de forma accidental ha manifestat la seva intenció de renunciar-hi.

Més informació: Lloc de treball de secretaria intervenció de l’ajuntament de Massanes