Lloc de treball de Secretaria intervenció a l’agrupació de les entitats locals de Pira i Vilaverd

El dia 1 de maig la plaça de Secretaria Intervenció de l’agrupació de les entitats locals de Pira i Vilaverd per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria intervenció quedarà vacant, la qual cosa s’anuncia per a la seva difusió entre les persones funcionàries de carrera amb habilitació de caràcter nacional de l’Escala que puguin estar interessades per a la seva cobertura mitjançant nomenament provisional; de no ser possible, mitjançant comissió de serveis; i en defecte dels anteriors, mitjançant acumulació, seguint el procediment establert en els arts. 49 a 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria intervenció a l’agrupació de les entitats locals de Pira i Vilaverd