Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament de la Canonja

L’Ajuntament de la Canonja té la necessitat de cobrir de forma temporal i limitada en el temps el lloc de treball de secretaria, per possible vacant a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i mitjançant les fórmules de cobertura no definitiva establertes als articles 48 i següents del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Aquest

Més informació: Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament de la Canonja