Jornada sobre les normes de consolidació en l’àmbit del sector públic local

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 27 de febrer de 2023 aquesta jornada.

OBJECTIU

La jornada té com a finalitat explicar l’ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats en l’àmbit del sector públic local.

Objectius:

  • Definir el grup de consolidació local i les entitats que intervenen.
  • Concretar les entitats que estan obligades i a partir de quin any.
  • Determinar els mètodes i procediments de consolidació aplicables per tipus d’entitats.
  • Presentar les etapes de la consolidació aplicable a cada tipus de mètode.
  • Explicar els documents que conformen els comptes anuals consolidats.

Persones destinatàries: Interventors/res, tècnic/ques i personal assignat a la formació i elaboració dels estats financers.
 
Documentació : Es facilitaran les ponències que es facin servir al llarg de la jornada, així com les principals referències normatives de la matèria.

Lloc: Format mixt Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / On line Plataforma Zoom.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. confirmant l’assistència presencial / on line.

Com l’aforament en presencial està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà el canvi a la modalitat online durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions.

En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.

Quota inscripció: 124 euros col·legiats i col·legiades, 164 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:
ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)
(ref. ingrés Jornada ORC  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d’inscripcionsDijous 23 de febrer de 2023 a les 18:00h

Per a qualsevol qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

Coordina: Sònia Ramírez Domínguez, Delegada Formació Csital BCN

Per a qualsevol altre qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

PROGRAMA :

8:40 Recepció dels assistents

8:50 Inauguració de la jornada

Presenta: Sònia Ramírez Domínguez, Delegada Formació Csital BCN

9:00h.   Inici de la Jornada

Ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats en l’àmbit del sector públic local

  • Règim Jurídic i entrada en vigor
  • Entitats que intervenen en la consolidació: entitats del grup, entitats multigrup i entitats associades
  • L’obligació de consolidar i excepcions
  • Visió general dels mètodes i procediments de consolidació: integració global, integració proporcional i posada en equivalència
  • Els comptes anuals consolidats: balanç, compte del resultat econòmic. patrimonial, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu, estat de liquidació del pressupost i memòria consolidats

10:30-11:00 Pausa café

13:00 Cloenda

PONENT: Berta Noguer Puigdemont, Cap de secció de Coordinació comptable i pressupostària d’entitats locals, del Departament d’Intervenció de la Diputació de Girona.

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l’acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 23 de febrer de 2023.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l’acció formativa, genera la meritació de la quota d’inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d’antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l’import de la quota d’inscripció abonada o, si s’escau, a anul·lar la factura emesa pendent d’abonament.

4.       La no assistència a l’acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l’obligació de pagament de la quota d’inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció per part de l’entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.

6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 3 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa online els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Organitza: 

CsitalBCN_Formació
JORNADES D’ACTUALITZACIÓ SITAL