test

Publicada la relació d’aspirants que han aprovat les proves selectives per a l’accés, pel sistema general d’accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l’escala de FHN

Orden TDF/164/2024, de 8 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1076/2022, de 7 de noviembre. (BOE núm. 49 de 24.02.2024).

Més informació: Publicada la relació d’aspirants que han aprovat les proves selectives per a l’accés, pel sistema general d’accés lliure, a la subescala de Secretaria-Intervenció, de l’escala de FHN