Provisió no definitiva de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional: Intervenció i tresoreria

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran té la necessitat de cobrir els llocs de treball de INTERVENTOR/A i TRESORER/A, els quals es troben vacants, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en els termes establerts al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació:[PDF] Provisió no definitiva de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional: Intervenció i tresoreria