test

Programa i exercicis

PROGRAMA

A l’Annex II de la Orden HFP/1076/2022, de 7 de noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional es troba el programa de matèries per a l’accès a la Subescala de Secretaria-Intervenció, sistema d’accès lliure.

EXERCICIS

PRIMER EXERCICI

Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema teoricopràctic de caràcter general, elegit per les persones aspirants entre dos temes proposats pel Tribunal, sobre matèries relacionades amb els continguts de la part general i part especial del programa. Aquest exercici haurà de ser llegit obligatòriament per la persona aspirant en sessió pública davant del Tribunal. Durada: 2 hores.

SEGON EXERCICI

Consisteix en exposar oralment en sessió pública davant del Tribunal, tres temes extrets a l’atzar entre els compresos al programa, dos temes de la part general entre tres extrets a l’atzar i un tema de la part especial entre dos extrets a l’atzar. Durada: 30 minuts (10 per cada tema).

Abans d’iniciar l’exposició l’arpirant podrà realitzar un esquema o guió dels temes que desenvoluparà. Durada: 10 minuts.

Acabada l’exposició de tots els temes, el Tribunal podrà obrir un diàleg amb la persona aspirant, sobre qüestions relacionades amb els temes desenvolupats. Durada: 10 minuts.

TERCER EXERCICI

Consisteix en la resolució per escrit de dos supòsits pràctics, un de caràcter jurídic i un altre de caràcter econòmic, referents a les funcions de Secretaria-Intervenció que el Tribunal determini (incloses les de Tresoreria), i que estaran relacionats amb les matèries de la part general i de la part especial del programa. L’aspirant podrà consultar textos legals, així com utilitzar calculadores estàndard i científiques, però que no siguin programables, ni financeres. Per resoldre aquest exercici, l’opositor només podrà aplicar normativa estatal, i no podrà aplicar normativa autonòmica. Durada: 3 hores.

Si necessites més informació a:

✉️  informacio@csital.cat

?  932 65 51 61

Horari d’atenció
de dilluns a divendres
de 10:00h a 18:00h