Oferta per a la provisió mitjançant Comissió de serveis del lloc de treball d’Interventor/a Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha aprovat les bases específiques i anunci de convocatòria que han de regir el procés per a la cobertura temporal del lloc de treball vacant de Interventor/a per un funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que acompleixi els requisits establerts al catàleg de llocs de treball, mitjançant l’inici del procediment de comissió de serveis.

Per a més informació: [PDF] Oferta per a la provisió mitjançant Comissió de serveis del lloc de treball d’Interventor/a Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Apartat específic d’aquesta convocatòria en el web municipal de l’Ajuntament: https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=37596&exp=G2332023000011