Com cada any el col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona de Barcelona organitzarà la segona quinzena del proper mes de setembre una nova edició del curs de Gestió, Recaptació i Inspecció d'ingressos municipals.                                                                              

VERSIÓ EN CASTELLÀ

OBJECTIUS

  • Estudiar la incidència de les recents i possibles modificacions normatives futures en la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos locals
  • Analitzar la problemàtica diària a resoldre a l'Àrea de Gestió Tributària, apuntant possibles solucions amb vista a optimitzar procediments i millorar l'eficiència.
  • Compartir criteris per a l'elaboració d'ordenances fiscals per a l'exercici 2014, amb particular atenció a la redacció d'informes tècnic-econòmics.

DATES I  LLOC DE REALITZACIÓ

El Curs se celebrarà els dies  25, 26 i 27 de Setembre de 2013. El lloc de realització serà a la Sala de l'Espai Francesca Bonnemaison, c. Sant Pere més baix, 7  de Barcelona.

{C}

PROGRAMA  I PONENTS

GESTIÓ I RECAPTACIÓ D'INGRESSOS LOCALS

DIA 25 DE SETEMBRE - DIMECRES

8.30h - RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

De 9h a 13,30 h - GESTIÓ I RECAPTACIÓ D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

La ponent es referirà a propostes per redactar l'ordenança general i ordenances fiscals de TAXES, amb especial atenció a la redacció d'informes tècnic-econòmics, els models es facilitaran.

Així mateix, s'estudiaran els aspectes considerats més interessants de la recaptació voluntària i executiva de tributs i multes de circulació, no tractats en altres ponències. L'anàlisi es basarà en el MODELARIO facilitat.

Ponent: Sra. ANGELA ACÍN FERRER, interventora d'Administració Local.

14 h DINAR COL·LECTIU

De 16 ha 17,30 h - NORMATIVA I JURISPRUDÈNCIA RECENTS EN MATÈRIA DE TRIBUTS LOCALS.

S'examinaran les últimes reformes legals i els pronunciaments més recents dels tribunals relatius als aspectes de gestió tributària més controvertits.

Ponent: D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN, magistrat de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

De 17,45 ha 19 h - GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

La ponent analitzarà la situació actual de la gestió de l'impost, els procediments orientats a aconseguir major eficiència i les vies de col · laboració amb la DGT, completant l'exposició amb referència a un complet modelario de resolucions administratives.

Ponent: Sra. MARIA MADRIGAL VELÁZQUEZ, Cap del Servei de Tributs Generals i Taxes de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

DIA 26 DE SETEMBRE - DIJOUS

De 9 ha 14 h - RECAPTACIÓ EXECUTIVA

Els ponents exposaran la problemàtica pràctica del procediment d'execució forçosa, aplicable en la recaptació dels tributs i d'altres ingressos de dret públic municipals. Particular atenció mereixerà la gestió i recaptació dels ingressos urbanístics.

La ponència s'impartirà amb referència a una àmplia documentació, integrada per models de resolucions administratives i un complet MODELARIO DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU.

Ponents: Sra. CRISTINA CASABLANCA, Directora de Serveis d'Organització i Inspecció de Serveis de l'ORGT i D. JOSEP VILA PRAT, Cap d'Unitat de Recaptació de l'ORGT

14,15 h DINAR COL·LECTIU

De 16 h a 19 h - PROCEDIMENTS CONCURSALS

S'examinarà en profunditat la greu problemàtica que, en relació a la recaptació executiva municipal, es presenta amb motiu dels procediments concursals. La ponent prepararà un elaborat modelario de resolucions administratives, de gran valor pràctic.

Ponent: Sra. LLUM RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Directora de Serveis d'Assessoria Jurídica de l'ORGT

DIA 27 DE SETEMBRE - DIVENDRES

De 9 ha 14 h - GESTIÓ I INSPECCIÓ DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I COL · LABORACIÓ CADASTRAL

S'analitzarà la important incidència en l'IBI de les mesures aprovades en la Llei 16/2012, relatives a la inspecció cadastral, actualització de valors i regularització cadastral. Així mateix, es dedicarà bona part de la sessió a compartir la problemàtica diària de la gestió i recaptació, en relació a la qual es mostraran diverses resolucions administratives i un model de l'ordenança proposta

Ponents: Sr JOSÉ M. GUASCH MUÑOZ, Cap del Servei de Gestió d'IBI de l'ORGT, D. IGNASI OLÓNDRIZ  RIERA, Cap del Servei de Gestió Cadastral de l'ORGT i Sra. ÀNGELA ACÍN FERRER.

De 15,30 h a 18,30 h - COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I ALTRES TRIBUTS MUNICIPALS

D'acord amb un complet modelario, les ponents explicaran la tramitació d'expedients d'inspecció i comprovació limitada relatius a l'IAE, ICIO i ALTRES TRIBUTS, entre els quals destaquen les taxes per aprofitament especial del domini públic local.

Ponents: Sra. SUSANA GARCÍA ARENAS, Cap de la Secció de ICIO de l'ORGT i Sra. CRISTINA PRIETO Bernárdez, Cap de la Secció d'inspecció de l'ORGT.

 

INSCRIPCIONS

Es poden formalitzar mitjançant carta dirigida al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona situat al carrer Girona, 48 entl. 08.009-Barcelona, mitjançant trucada telefònica al Col·legi Telfs. 93.265.51.61 - 93.265.23.38, FAX 265.52.45, e-mail: informacio@proxymatest.es/csital, o emplenant el formulari d'inscripció de la pàgina web del col·legi www.proxymatest.es/csital que trobareu aquí.

La quota d'inscripció és de 630 euros que es pot abonar mitjançant transferència al compte 2013-0500-11-0500869043, o mitjançant taló nominatiu a favor del Col·legi de Secretaris de Barcelona.

Els que van assistir al Curs sobre Gestió, Inspecció i Recaptació d'ingressos locals organitzat pel Col · legi en el mes de setembre de 2012 pagaran 570 euros.

La quota d'inscripció dóna dret a:
• Assistir a les Jornades que s'anuncien en aquest programa i rebre la documentació i programes informàtics preparats pels ponents.
• Assistir al menjar dels dies 25 i 26 de setembre.

CERTIFICAT
S'expedirà als que acreditin l'assistència.

MATERIAL QUE ES FACILITARÀ

  • Model d'Ordenança General i d'algunes ordenances fiscals.
  • Normativa tributària actualitzada.
  • Documentació de seguiment de les ponències, integrada pel contingut de l'exposició i ampli conjunt de models de resolucions administratives, aplicables a la gestió i la inspecció tributàries.
  • Complet MODELARIO DE RECAPTACIÓ

ORGANIZA :                                                                                         

Inici         

  COL·LABORA:                  

Diputació de Barcelona, xarxa de municipis

                      

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació