Nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament de Molins de Rei

Per decret d’alcaldia número 844 de data 21 d’abril de 2023, han estat aprovades les bases i convocatòria del procés de selecció mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis, per cobrir la plaça de l’escala habilitat nacional, subescala escala intervenció-tresoreria, grup de classificació A1 adscrita al lloc de tresorer/a. El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, les bases íntegres es publicaran al web municipal i al tauler d’anuncis de la corporació.

Informació de la vacant:: Nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament de Molins de Rei