Nomenament provisional el lloc de treball de Tresorer/a, classe primera, subescala Intervenció-Tresoreria, de l’Ajuntament del Vendrell

L’Ajuntament del Vendrell té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresorer/a, ocupat actualment amb caràcter accidental, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional establerts a l’article 49 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Informació de la vacant: [PDF] Nomenament provisional el lloc de treball de Tresorer/a, classe primera, subescala Intervenció-Tresoreria, de l’Ajuntament del Vendrell