Llocs de treball d’Intervenció i de Viceintervenció a l’Ajuntament de Reus

Vist que l’Ajuntament de Reus té la necessitat de cobrir els llocs de treball d’Intervenció i de Viceintervenció, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, per Decret de l’Alcaldessa número 2023018304 de data 8 de setembre de 2023 s’aproven la convocatòria i les bases que han de regir la provisió dels llocs d’Intervenció i Viceintervenció, reservats a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, per comissió de serveis de l’Ajuntament de Reus, així com la publicació d’aquestes a la seu electrònica i donar- ne trasllat al CSITAL.

Més informaciò: Anunci_cal signat