Lloc de tresoreria de l’Ajuntament d’Olèrdola

Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de novembre de 2023, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la provisió provisional del lloc de tresoreria de l’ajuntament reservada al personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Anunci signat tresoreria