Lloc de tresoreria de l’Ajuntament d’Olèrdola

L’Ajuntament d’Olèrdola té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresoreria de l’Ajuntament, reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, subescala intervenció tresoreria, grup A1, que es troba vacant des de la seva creació, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’art. 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, mitjançant el procediment de nomenament provisional, comissió de servei o acumulació previst al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de tresoreria de l’Ajuntament d’Olèrdola