Lloc de tresorer de l’Ajuntament de Premià de Mar amb caràcter urgent i inajornable

L’Ajuntament de Premià de Mar té la necessitat de cobrir el lloc de treball de tresorer/a, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, s’anuncia la convocatòria aprovada mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2023/758 de data 21 d’abril de 2023.

Més informació: [PDF] Lloc de tresorer de l’Ajuntament de Premià de Mar amb caràcter urgent i inajornable