Lloc de tresorer/a amb caràcter urgent i inajornable a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt té la necessitat de cobrir un lloc de tresorer/a amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional o comissió de serveis que estableix el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: EDICTE convocatòria i bases Provisió Tresoreria