Lloc de treball vacant d’intervenció de classe primera del Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant resolució de Presidència de data 21 de febrer de 2024, ha convocat el procés selectiu per la provisió mitjançant comissió de serveis del lloc de treball d’intervenció de classe primera de l’escala d’habilitació nacional, subescala d’intervenció tresoreria, grup de classificació A subgrup A1, d’acord amb el que disposa l’article 28, 48, 51 i 52 Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, l’article 5 i 34 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals així com la instrucció emesa per la Direcció General d’Administració Local en relació als nous requeriments sobre la publicitat en les sol·licituds de cobertura no definitiva de llocs reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de data 11 de febrer de 2021.

Més informació: Lloc de treball vacant d’intervenció de classe primera del Consell Comarcal de la Selva