Lloc de treball vacant de Tresoreria a l’Ajuntament de Sant Just Desvern

Aprovar la convocatòria per a la cobertura no definitiva, mitjançant nomenament provisional, acumulació de funcions o comissió de serveis, del lloc de treball vacant de Tresoreria, L317, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, d’acord amb el detall següent.

Més informació: Lloc de treball vacant de Tresoreria a l’Ajuntament de Sant Just Desvern