Lloc de treball: Secretari/a de l’Ajuntament d’Arenys de Mar

L’Ajuntament d’Arenys de Mar té la necessitat de cobrir temporalment el lloc de treball de Secretari/a, perquè es preveu que el titular del lloc passi a prestar serveis en una altra administració a partir de 01 de juny i fins el 21 de novembre de 2023, amb possibilitat de pròrroga, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: [PDF] Lloc de treball: Secretari/a de l’Ajuntament d’Arenys de Mar