Lloc de treball d’Oficialia Major de la Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida té la necessitat de cobrir el lloc de treball d ́Oficialia Major, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació:
[PDF] Edicte BOP
[PDF] Sol·licitud d’admissió selecció FHN