Lloc de treball d’Interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té la necessitat de cobrir el lloc de treball d’Interventor, vacant des de l’1 d’octubre de 2023, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Més informació: Anunci per proveir la vacant del lloc de treball-PUBLICAT