Lloc de treball d’Interventor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

El 15 de març de 2024, mitjançant Resolució d’Alcaldia amb núm. 2024/633, s’han aprovat les bases i la convocatòria que han de regular el procés per la procés per la provisió no definitiva del lloc de treball d’Interventor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per part de personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional a través de comissió de servei.

Més informació: Lloc de treball d’Interventor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès