Lloc de treball d’interventor de l’Ajuntament de Cabrera de Mar

L’Ajuntament de Cabrera de Mar té la necessitat de cobrir de forma provisional el lloc de treball d’interventor de classe segona, per trobar-se el titular en període de pràctiques, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i d’acord als articles 48 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball d’interventor de l’Ajuntament de Cabrera de Mar