Lloc de treball d’interventor de la corporació, a l’Ajuntament de Gelida

L’Ajuntament de Gelida té la necessitat de cobrir el lloc de treball d’interventor de la corporació, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març , pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Aquest

Més informació: EDICTE COMISSIÓ DE SERVEIS