Lloc de treball d’Interventor/a, reservat a personal funcionari de l’Administració Local a l’Ajuntament d’Alcarràs

L’Ajuntament d’Alcarràs té la necessitat de proveir de forma no definitiva el lloc de treball d’Interventor/a, atès que la persona titular del lloc de treball estarà absent per un període superior a un mes, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en els termes establerts al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Alcarras anunci