Lloc de treball d’Interventor a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor té la necessitat de cobrir el lloc de treball d’Interventor, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de “‘Empleat Públic, i amb el procediment d’acumulació establert als articles 48 i 50 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el regim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball d’Interventor a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor