Lloc de treball d’Interventor a l’Ajuntament de Lliçà de Vall

L’Ajuntament de Lliçà de Vall té la necessitat de cobrir el lloc de treball d’Interventor, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb els procediment de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, establerts als articles 48, 49,50 i 51 respectivament del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Anunci de convocatòria i bases , comissió de serveis del lloc de treball d´intervenció de l´Ajuntament de Lliçà de Vall