Lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament de Rubí

L’Ajuntament de Rubí té la necessitat de cobrir el lloc de treball d’Interventor/a, vacant a partir de l’1 de febrer de 2021, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Més informació: Lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament de Rubí