Lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament de Palamós

L’Ajuntament de Palamós té la necessitat de proveir, amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball d’interventor/a, de la subescala intervenció tresoreria, classe primera, que properament quedarà vacant a la plantilla de personal funcionari de la Corporació, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional o comissió de serveis establert als articles 48, 49 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació:[PDF] lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament de Palamós