Lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament de Montblanc

Atès que el lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament de Montblanc està vacant se- gons es desprèn del Decret 2024/372 en el qual s’informa favorablement la sol·licitud de concessió de comissió de serveis a favor de l’Interventor titular de l’Ajuntament Montblanc, en el lloc de treball reservat a funcionaris d’Administració Local amb Habili- tació de Caràcter Nacional de la sotsescala d’Intervenció-tresoreria d’Interventor/a d’una altra entitat local situada a Catalunya, sol·licitada per aquest última entitat local.

Més informació: Lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament de Montblanc