Lloc de treball d’interventor/a de l’Ajuntament de Begur

L’Ajuntament de Begur té la necessitat de cobrir amb caràcter urgent i inajornable el lloc de treball d’Interventor/a de la subescala d’intervenció-tresoreria, classe primera, actualment ocupada de forma accidental, de conformitat amb el que estableix l’article 81.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i amb el procediment de nomenament provisional o comissió de serveis, establert als articles 48, 49 i 51 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball d’interventor/a de l’Ajuntament de Begur