Lloc de treball d’Interventor/a de classe primera al Consell Comarcal del Bages

Es fa públic que per decret s’aproven les bases i convocatòria pública per a la provisió, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació del lloc de treball d’Interventor/a de classe primera, subescala intervenció-tresoreria, categoria superior del Consell Comarcal del Bages, grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal del Bages.

Més informació: Lloc de treball d’Interventor/a de classe primera al Consell Comarcal del Bages