Lloc de treball d’interventor/a adjunt/a delegat/da Ajuntament Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona té la necessitat de cobrir el lloc d’Interventor/a adjunt/a
delegat/da vacant, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu
l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb la forma de provisió de
comissió de serveis establerta als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball d’interventor/a adjunt/a delegat/da Ajuntament Barcelona