Lloc de treball d’Interventor/a a l’Ajuntament de Viladecans

Convocatòria per cobrir, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis, el lloc de treball d’Interventor/a de classe primera, que es troba vacant, de la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediments establerts als articles 48, 49 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball d’Interventor/a a l’Ajuntament de Viladecans