Lloc de treball d’Interventor/a a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Per Decret d’alcaldia DEC/2116/2023, de data 10 de juliol de 2023, s’han aprovat la convocatòria i les base s reguladores del procés selectiu per cobrir el lloc de treball d’Interventor/a de classe segona, reservat a personal funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en la subescala d’intervenció tresoreria, amb constitució de borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

Més informació: PUBLICACIÓ BOPB