Lloc de treball d’Interventor/a a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada té la necessitat de cobrir, a partir del dia 1 de setembre de 2024, el lloc de treball d’Interventor/a, de conformitat amb el què preveu el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i amb el procediment establert en l’article 48 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, amb les següents característiques.

Més informació: Lloc de treball d’Interventor/a a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada