Lloc de treball d’interventor/a a l’Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Blanes té la necessitat de cobrir, amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball d’interventor/a, per trobar-se el seu titular absent i amb reserva de lloc de treball, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el procediment de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació establert als articles 48, 49, 50 i 51 del RD 128/2018 de 16 de març (en endavant RD128/18), pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.

Més informació: Lloc de treball d’interventor/a a l’Ajuntament de Blanes