Lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Roquetes

Anunci de convocatòria i bases per proveir per qualsevol de les formes previstes en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article 48, preferentment, acumulació, del lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Roquetes.

Més informació: Lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Roquetes