Lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni té la necessitat de cobrir el lloc de treball d’Intervenció, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb algun dels procediments de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, establerts als articles 48 i següents del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni