Lloc de treball d’intervenció a l’Ajuntament de Súria

Es fa públic, per a general coneixement, que per resolució de Presidència número 2023-0533 de 18- 07-2023 s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, amb criteri de prelació per l’ordre establert, del lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament de Súria.

Més informació: Anunci per la Provisió No Definitiva de Llocs de treball Reservats a Funcionaris amb Habilitació de Caràcter Nacional