Lloc de treball d’Intervenció/a de classe segona de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Interventor/a de classe segona, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: [PDF] Lloc de treball d’Intervenció/a de classe segona de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia