Lloc de treball de Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern Local de l’Hospitalet de Llobregat

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern Local, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern Local de l’Hospitalet de Llobregat