Lloc de treball de Vicesecretari/ària del Consell Comarcal d’Osona

És objecte de la present convocatòria la provisió, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de Vicesecretari/ària, adscrit a l’escala d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, amb caràcter urgent i inajornable, de la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal d’Osona.

Més informació: