Lloc de treball de vicesecretari/ària del Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant resolució de presidència núm. 2024PRE475 de data 19 d’abril de 2024, ha convocat el procés selectiu per la provisió no definitiva del lloc de treball de vicesecretari/ària de classe segona de l’escala d’habilitació nacional, subescala de secretaria, grup de classificació A subgrup A1, d’acord amb el que disposa les formes de cobertura establerts al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i l’article 5 i 34 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals així com la instrucció emesa per la Direcció General d’Administració Local en relació als nous requeriments sobre la publicitat en les sol·licituds de cobertura no definitiva de llocs reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de data 11 de febrer de 2021.

Més informació: Lloc de treball de vicesecretari/ària del Consell Comarcal de la Selva