Lloc de treball de Tresoreria de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Vista la resolució de data 7 de desembre de 2016, de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, nomenant diverses persones funcionàries de carrera d’aquest Ajuntament perquè puguin ser nomenats/des amb caràcter accidental per ocupar el lloc de de treball de tresorera, en cas d’absència.

Més informació: Lloc de treball de Tresoreria de l’Ajuntament del Prat de Llobregat